Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Δ.Ε.Α «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ»


 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ»
 
ΓΕΝΙΚΑ:
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» του Δήμου Σταυρούπολης, είναι Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Ιδρύθηκε με τις αριθ. 44 και 61/1999 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σταυρούπολης και η συστατική της πράξη δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ Β΄/ 1547/30 Ιουλίου 1999).
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 284, 287, 291 και 304 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Έδρα της Επιχείρησης μέχρι και το 2007 ήταν κτίριο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο πλησίον της κεντρικής πλατείας του οικισμού Σταυρούπολης. Το 2008 μεταφέρθηκε μαζί με τη βάση των Δημοτικών οχημάτων και τις αποθήκες υλικού στις εγκαταστάσεις της πρώην «ΔΡΥΜΟΣ ΑΕ».
 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι:
 
1) Η εκπόνηση μελετών και η διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εθνικών και της Ε.Ε.
2) Η ανάπτυξη και προστασία των οικοσυστημάτων Νέστου και της Ροδόπης.
3) Η στήριξη της παραγωγής χειροτεχνικών και άλλων προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή κυρίως σε ότι αφορά το τεχνικό τους μέρος και την οργάνωση και προβολή των προϊόντων αυτών.
4) Η αγορά, μίσθωση ή χρήση με παραχώρηση εκτάσεων γης, κτισμάτων, εγκαταστάσεων, κινητών ή δικαιωμάτων, που ανήκουν σε οποιοδήποτε φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προβολή και την απόκτηση πρόσθετων πόρων, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων περιηγητικού τουρισμού και οικοτουρισμού και αξιοποίηση του δασικού πλούτου της περιοχής.
5) Η παροχή βοήθειας προς τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, με βάση την τεχνογνωσία της γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης, η σωστή παραγωγή και διάθεση των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν σχέση με την γεωργία και την κτηνοτροφία.
6) Η προσφορά και η εκμετάλλευση μηχανημάτων (ισωπεδωτήρες, προωθητήρες γαιών, αυτοκίνητα, λεωφορεία, σκαπτικά κλπ) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
7) Η εκδήλωση πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος για λογαριασμό της ευρύτερης περιοχής και οι εκδόσεις περιοδικών και εντύπων τουριστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.
8) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και παροχή πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών σε δημότες και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.
9) Η διαχείριση και η δημιουργία μικρών μονάδων παροχής υπηρεσιών όπως αναψυκτηρίων, παιδικών σταθμών, αθλητικών κέντρων, κέντρων ηλικιωμένων, κέντρων ψυχαγωγίας των κατοίκων, διαχείριση και δημιουργία χώρων υποδοχής επισκεπτών (αγροτικού , οικολογικού, περιηγητικού, παραθεριστικού τουρισμού κλπ.).
10) Η στήριξη των προσπαθειών και η ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση των οικιστικών και πολεοδομικών παρεμβάσεων και της επίτευξής του καλύτερου αποτελέσματος στο μελετητικό και κατασκευαστικό πεδίο με την φθηνότερη δυνατή λύση.
11) Η πραγματοποίηση εσόδων που θα επενδύονται στην περιοχή για την αναβάθμιση της και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
12) Η δημιουργία και αξιοποίηση βιοτεχνικού πάρκου στην περιοχή.
13) Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ενέργειας της περιοχής.
14) Η διαχείριση του ορυκτού πλούτου της περιοχής.
15) Η συνεργασία με εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία για την σύνταξη εκθέσεων, τη διενέργεια ερευνών και την εκπόνηση μελετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αναθέσεως μελετών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
16) Η δυνατότητα εκμίσθωσης της κινητής περιουσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης σε τρίτους.
17) Η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία της περιοχής με μεταφορικά μέσα των οποίων έχει την κυριότητα ή την χρήση με παραχώρηση ή τα έχει μισθώσει ή Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών με τα μεταφορικά μέσα της Δημοτικής Επιχείρησης για τους κατοίκους και του επισκέπτες της περιοχής.
18) Η συμμετοχή στα κεφάλαια και τα όργανα εταιριών και άλλων νομικών προσώπων, που οι σκοποί τους είναι συγγενείς ή αντίστοιχοι και πάντως δε συγκρούονται προς τους σκοπούς της Επιχείρησης.
19) Η εκμετάλλευση διαφόρων εργασιών, έργων και η διενέργεια προμηθειών και μεταφορών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
20) Η δημιουργία αστικής συγκοινωνίας στα όρια του Δήμου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.
21) Η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτουρισμού, μαζικού αθλητισμού κ.α..
22) Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), η ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, και γενικά ότι έχει σχέση με κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια και μέριμνα.
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
 
Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (7 τακτικά μέλη) και τα μέλη του μαζί με αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σταυρούπολης.
 
ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΔΕΑ
 
 από το ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
Βασικοί σκοποί της Επιχείρησης είναι η ανάληψη έργων και δραστηριοτήτων από τον Δήμο Σταυρούπολης που έχουν σχέση με την βελτίωση των υποδομών και την εκτέλεση εργασιών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των δημοτικών και κοινωφελών χώρων, την διαφήμιση και προβολή, την αναψυχή , τον αθλητισμό κ.α.. Παρακάτω αναφέρονται οι συμβάσεις που ο Δήμος Σταυρούπολης σε ετήσια βάση αναθέτει στη Δημοτική του επιχείρηση
 
α) Δαπάνες συντήρησης και επισκευής δικτύων άρδευσης και ύδρευσης.
β) Ευπρεπισμός καθαριότητα οδών – πλατειών
γ) Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
δ) Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών
 
 
 από άλλους Φορείς
 
Η ΔΕΑ «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» συνεργάζεται με όλους τους φορείς του Δήμου και του Νομού με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη των πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών, της ποιότητας ζωής των δημοτών καθώς και την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή αυτών στα κοινά του Δήμου.
 
Από το 1999 και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει:
 
ΕΤΟΣ 1999
 
-Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.ΕΠΕ της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ξάνθης Α.Ε υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Συνοδοί Εκδρομών-Οδηγοί βουνού.
 
-Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.ΕΠΕ της Αναπτυξιακής Εταιρίας Ξάνθης Α.Ε υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης Βιολογική καλλιέργεια ορεινής πατάτας στα θέματα
 
-Προσλήψεις :
 
α) ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με την 33700/0907-99 Απόφαση Υπουργού Εργασίας. Μέσω ΟΑΕΔ.
 
β) κάλυψης μιας (1) θέσης που εγκρίθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ στον άξονα YOUTHS ART. Η κάλυψη της θέσης θα γίνει σύμφωνα με την 33485/17-6-98 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την 3031/24-09-99 απόφαση του Ο.Α.Ε.Δ. Ξάνθης περί υπαγωγής της επιχείρησης μας στο πρόγραμμα Ν.Θ.Ε στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ " στον άξονα YOUTHS ART .
 
γ) Επτά (7) θέσεων που εγκρίθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ. από το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την απασχόληση ανέργων, μετά την από αίτηση μας.
 
- Συμβάσεις με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης για τις εξής δράσεις :
 
α) Την δημιουργία και εκτύπωση χαρτών των Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Ξάνθης διάσταση 1m X 1m στα πλαίσια του προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Ν. Ξάνθης.
 
β) Την προετοιμασία για την έκθεση Τουριστικό Πανόραμα, για την ευρύτερη προβολή του Νομού στα πλαίσια του προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Ν. Ξάνθης.
 
γ) Την οργάνωση τοπικών πολιτιστικών Φολκλορικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ευρύτερη προβολή του Νομού στα πλαίσια του προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Ν. Ξάνθης.
 
δ) Την ενημέρωση και πρόσκληση Tour-Operator δημοσιογράφων, για την ευρύτερη προβολή του Νομού στα πλαίσια του προγράμματος της Τουριστικής Προβολής του Ν. Ξάνθης.
 
-Σύμβαση ανάληψης μεταφοράς των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής.
 
ΕΤΟΣ 2000
 
-Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρία Ξάνθης στα πλαίσια της υλοποίησης της Έκθεσης Τουριστικό πανόραμα.
 
-Σύμβαση με το Κ.Ε.Κ Θρακική Πρόοδος, αφορά την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Καθετοποιημένη Παραγωγή Τυποποίηση – Εμπορία – Παραδοσιακού Τουρσί»
 
- Υλοποίηση του έργου «Εξοπλισμός Υπάρχοντος χώρου για την επανάχρηση του ως Περίπτερο Τουριστικών Πληροφοριών» με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλων
 
- Δημιουργία διαφημιστικών εντύπων και slides για την τουριστική προβολή της περιοχής του Δήμου Σταυρούπολης
 
-Ανάληψη του έργου της υδροδότησης του Μακεδονικού τάφου στα Κομνηνα, σε συνεργασία με την ΙΘ΄ Eφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρύει την Κομοτηνή.
 
- Πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής.
Με την υπ’αριθ. Πρωτ. 16236/16-7-98 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) του υπ’αριθ. 5043/27-9-99 έγγραφο ενιαίας επιτροπής Άθλησης και το υπ’ αριθ. 60/11-2-2000 του Υπουργείου Πολιτισμού της (Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού) ομόφωνα αποφασίζει να προσλάβει στην θέση του Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες των παρακάτω δράσεων που υλοποιήθηκαν στο Δήμο Σταυρούπολης :
 
1. Πρόγραμμα «Άθλημα και Γυναίκα», το έτος 2000,
2. Πρόγραμμα « Αθλητισμός και παιδική ηλικία» το έτος 2000,
3. Πρόγραμμα « Άσκηση στην εφηβική ηλικία » το έτος 2000,
4. Πρόγραμμα «Πισίνα και Παιδί» 2000, 2001 και 2002
 
ΕΤΟΣ 2002
 
- Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ΔΑΣΑΡΧΕΊΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΔΕΑ «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» για την λειτουργία του ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
 
-Απόφαση ένταξης της επιχείρησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με την Αποφ.2840/151/07-06-2002 Γενικού Γραμματέας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
 
ΕΤΟΣ 2003
 
-Συμμετοχή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» στο Πρόγραμμα Π.Ε.Π. ΑΜΘ 2000-2006/ της κατηγορίας πράξεων 5.5.1 ολοκληρωμένες παρεμβάσεις – Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης/ μέτρο 5.5 Τοπικές πρωτοβουλίες Απασχόλησης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» (ολοκληρώθηκε το 2007)
 
- Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου γεωργίας, του Δήμου Σταυρούπολης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ – ΡΟΔΟΠΗ» με σκοπό την μελέτη και κατασκευή δημοσίων δασοτεχνικών έργων προώθησης δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στο δημόσιο δάσος «Καλύβας – Μαργαριτίου», «Πασχαλιάς», «Λιβερών – Κρωμνικού», «Γέρακα – Ξάνθης – Κιμμερίων» και «Τραχωνίου – Δρυμού» στην περιοχή του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης».
 
-Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του ΠΕΠ ΑΜΘ - Μέτρο 3.2, κατηγορία πράξεων: «Διάδοση των ωφελειών της Κοινωνίας της Πληροφορίας», από κοινού με την Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ορεινού Καβάλας και με την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου.
 
- Παρεμβάσεις στο χώρο του δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ με υποβολή φάκελου υποψηφιότητας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ στο μέτρο 1.2 «Ενισχύσεις, επενδύσεις – στήριξη στην επιχειρηματικότητα». Κατηγορία πράξης 1.2.1 «Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού ολοκληρωμένης προσέγγισης». Κατηγορία Δράσης 1.2.1.7 «Βελτίωση Επιχειρήσεων Αγροτικού Τουρισμού για την προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης και δικτύωσης». Ο τίτλος του έργου είναι «Παρεμβάσεις στο χώρο του Δασικού Χωριού «ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» (υλοποιηθήκανε) και Αναβάθμιση και επέκταση τηλεματικού δικτύου (ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ) (θα ολοκληρωθεί το 2008)»
 
-Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ-ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.ΕΠΕ για τη συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
 
 
ΕΤΟΣ 2004
- Παραχώρηση από τον ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ στην ΔΕΑ «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» για εκμετάλλευση των οικοτουριστικών εγκαταστάσεων «ΗΝΙΟΧΟΣ» στα Κομνηνά .
 
- Παραχώρηση από τον ΔΗΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ στην ΔΕΑ «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» του ΞΕΝΩΝΑ <<ΔΡΥΜΙΑ>> στο χωριο Δρυμιά του Δ.Δ Πασχαλιάς .
 
- Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ. ΕΠΕ για συμμετοχή της ΔΕΑ στην υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
 
- Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ. ΕΠΕ για την συμμετοχή της ΔΕΑ στην υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΠ& ΠΓΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
 
- Σύναψη σύμβασης με το Νομαρχιακό Κ.Ε.Κ Ξάνθης στα πλαίσια προγράμματος «Ειδικός δασικής Προστασίας πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών» για την πρακτική άσκηση καταρτιζομένων στη επιχείρηση και ειδικά στο χώρο του Δ.Χ.
 
- Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ. ΕΠΕ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «ΕΠΟΠΤΕΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΞΕΝΑΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».
 
- Σύναψη σύμβασης με τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ για τη μεταφορά των παιδιών.
 
ΕΤΟΣ 2005
 
-Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
- Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΚΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) και ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ»
 
ΕΤΟΣ 2006
 
-Σύναψη σύμβασης με τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ για τη μεταφορά των παιδιών.
 
-Συμμετοχή σε σεμινάριο με τίτλο «ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ)»
 
-Υπογραφή συμφωνητικού με Αναπτυξιακή στα πλαίσια του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με τίτλο: «εκδηλώσεις – επισκέψεις σε οινοποιία, και παροχή υπηρεσίας για επισκέψεις σε οινοποιία – βιοτεχνίες βιολογικών προϊόντων» .
 
- Ανάληψη σύμβασης της ενέργειας με τίτλο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ»
 
-Συμμετοχή για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ: «Οργάνωση Επισκέψεων Ομογενών 3ης ηλικίας στην Ελλάδα για το Έτος 2006»
 
- Συμμετοχή σε σεμινάρια με τίτλο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ»
 
- Σύναψη σύμβασης με το ΚΕΚ ΘΡΑΚΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Μ.ΕΠΕ για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο « Προώθηση Μορφών Τουρισμού – Αγροτουρισμός» για να γίνει η πρακτική άσκηση.
 
- Ανάληψη του έργου «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Σταυρούπολης»
 
- Ανάληψη σύμβασης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»
 
-Ανάληψη σύμβασης με τίτλο «Κάλυψη δαπανών της επίσκεψης του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλου στο Δήμο Σταυρούπολης»
- Ένταξη της ΔΕΑ «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» στο μέτρο 1.9.2.του προγράμματος ΟΠΑΑΧ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ με τίτλο «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ»
 
-Σύναψη σύμβασης μεταφοράς παιδιών του Δήμου Ορεινού στα πλαίσια του προγράμματος ΚΔΑΠ που υλοποιεί ο όμορος Δήμος.
 
ΕΤΟΣ 2007
 
- Σύναψη σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης για τη μεταφορά εκπαιδευομένων και κατοίκων στα όρια του Δήμου Σταυρούπολης προς στα ΕΠΑΛ που εδρεύουν στην πόλη της Ξάνθης για το έτος 2007.
 
- Πρόσληψη Ν.Θ.Ε. Τοπικές πρωτοβουλίες τεσσάρων ατόμων που εγκρίθηκαν από τον Ο.Α.Ε.Δ στο πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. με τίτλο ΟΛΟΚΛ. ΤΟΠ. ΠΡΟΓΡ. ΑΝΑΠΤ. ΑΠΑΣΧ. ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ. Σύμφωνα με την 32189/14-10-2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 
- Σύναψη σύμβασης με τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ για τη μεταφορά των παιδιών.
 
- Αποδοχή τριμελούς Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης και ΔΕΑ
 
-Συμμετοχή για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ: «Οργάνωση Επισκέψεων Ομογενών 3ης ηλικίας στην Ελλάδα για το Έτος 2007»
 
- Πραγματοποίηση Πρακτικής άσκησης στην ΔΕΑ ενός ατόμου τελειόφοιτου στο τμήμα «Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 
- Πρόσληψη εκπαιδευόμενης στα πλαίσια του προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE) για τη δράση των Τοπικών Προγραμμάτων Απασχόλησης
 
- Σύναψη σύμβασης με το Δήμο Σταυρούπολης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο «Αξιοποίηση αυτοφυών παραγωγικών οπωροφόρων δέντρων στην ορεινή περιοχή Ξάνθης και η δυνατότητα ανάπτυξης μέσα από την καλλιέργειά τους» που εντάσσονται στα πλαίσια των ΟΠΑΑΧ .
-Ανάληψη σύμβασης από το Δήμο Σταυρούπολης με τίτλο: «Διοργάνωση ημερίδας για την ανάπτυξη της περιοχής»
 
-Αποδοχή σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» από το Δήμο Σταυρούπολης
 
- Σύναψη σύμβασης με το ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης ΑΕ για τη μεταφορά των μαθητών του δημοτικού σχολείου στα όρια του Δήμου Σταυρούπολης για το έτος 2007.
 
ΕΤΟΣ 2008
 
- Σύναψη σύμβασης με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης για τη μεταφορά εκπαιδευομένων και κατοίκων στα όρια του Δήμου Σταυρούπολης προς στα ΕΠΑΛ που εδρεύουν στην πόλη της Ξάνθης για το έτος 2008.
 
- Σύναψη σύμβασης με τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ για τη μεταφορά των παιδιών για το έτος 2008.
 
-Αποδοχή Σύμβασης με το Δήμο Σταυρούπολης <<ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ >>
 
 
- Υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ: «Οργάνωση Επισκέψεων Ομογενών 3ης ηλικίας στην Ελλάδα για το Έτος 2008»
 
 
 ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ:
 
Μια νέα δραστηριότητα που ανέπτυξε η Δ.Ε.Α είναι η έναρξη της λειτουργίας του Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Το Δασικό χωριό Ερυμάνθου βρίσκεται στα όρια του Δήμου Σταυρούπολης Νομού Ξάνθης, στο Δημόσιο Δάσος Δρυμού και σε υψόμετρο 1350μέτρων. Η βασική πρόσβαση γίνεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Αποτελείται από 12 αυτοεξυπηρετούμενους οικίσκους, ξύλινους, κεραμοσκεπείς των δύο δωματίων μικτού εμβαδού 65 τ.μ. που μπορεί να φιλοξενεί ο καθένας έως 5 άτομα και ενός οικήματος όμοιας κατασκευής ενός δωματίου μικτού εμβαδού 50 τ.μ. Οι χώροι είναι εξοπλισμένοι με έπιπλα, συσκευές κουζίνας και πλήρη οικιακό εξοπλισμό.
Αποτελεί το πρώτο δασικό χωριό που λειτούργησε και λειτουργεί με σήμα της Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και αποτέλεσε πρότυπο λειτουργίας δασοτουριστικών εγκαταστάσεων.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης προκειμένου να ανταπεξέλθει στην επίτευξη των σκοπών της απασχολεί σήμερα σε καθημερινή βάση:
 εννέα (9) άτομα με σύμβαση αορίστου χρόνου,
 δύο (2) άτομα μετακλητό προσωπικό με την ιδιότητα του Διευθυντή
 τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου (24 μηνών) στα πλαίσια του προγράμματος Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης
 δύο (2) Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες με σύμβαση ορισμένου χρόνου (48 μηνών) στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ για απασχόληση ΑΜΕΑ.
 έντεκα (11) άτομα στα πλαίσια του προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage) για διάστημα εννέα μηνών.
 έξι (6) άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου (12 μηνών) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»
 
επιπλέον κατά περιόδους και όταν έκτακτες ή εξειδικευμένες ανάγκες τις επιχείρησης το απαιτούν απασχολείται εποχικό προσωπικό
 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως και δύο μηνών (χειριστές μηχανημάτων κλπ) ή
 με συμβάσεις έργου (λογιστής, ιατρός, εργάτες κλπ).
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ :
 
I. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A. Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών
1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
B. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
1. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
2. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
3. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
A. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προβολής
1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
2. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
4. ΤΜΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
B. Τμήμα Δασοτουριστικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων
1. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΝΙΟΧΟΥ
3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΔΡΥΜΙΑΣ
4. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ :
 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ» έγινε παραχώρηση από το Δήμο Σταυρούπολης της χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων προκειμένου να ανταποκριθεί στην επιτέλεση των σκοπών της. Παραχώρησε δωρεάν την χρήση στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης «ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ», των παρακάτω οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου:
 
1. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, Εργ .Κατασκευής HINO,Αριθ. Κυκλοφορίας ΚΗΥ 4269 50,Αριθ.κινητήρα EC 100,Αριθ.πλαισίου ΑΜ20040154,Θέσεων καθιμένων 27.
2. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, Εργ. Κατασκευής FIAT, Αριθ .Κυκλοφορίας ΑΗΑ 7264, Αριθ.κινητήρα 8144671719557,Αριθ.πλαισίου ZFA29000000427408,Θέσεων καθισένων 14.
3. ΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 Εργ .Κατασκευής NISSAN MOTOR, Αριθ .Κυκλοφορίας KHY 4284 50,Αριθ.κινητήρα TD 25,Αριθ.πλαισίουJN1BGUD22U0004870,Θέσεων καθισένων 2.
4. ISOPEDVTHS GAIVN (ΓΚΡΕIΝΤΕΡ), Εργ.Κατασκευής KOMATSU,Αριθ.Κυκλοφορίας ΜΕ 34556,Αριθ.κινητήρα 02623, Αριθ.πλαισίου 12130.
5. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ,Εργ.Κατασκευής KOMATSU,ΑΡΙΘ.Κυκλοφορίας ΜΕ 34564.Αριθ.κινητήρα 26242591,Αριθ.πλαισίου FKI93F21488.
6. του υπ’ αριθ.κυκλοφορίας KHI 1420 αυτοκινήτου ,μάρκας HYUNDAI τύπου MATRIX GL 1,6 στην Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ΝΕΣΤΟΣ-ΡΟΔΟΠΗ, αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
 
 
 

  
 
  Η Περιοχή
Άγριο μανιτάρι
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης