Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Ξάνθης
   
 
  Δελτίο Ενημέρωσης
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τα νέα της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης δώστε μας το e-mail σας.
  Πληροφορίες
Πληροφορίες
Κ.Ε.Π.
 
 Παρεχόμενες Υπηρεσίες


Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με όλες τις μεταβολές (δηλαδή προσδιορισμός επωνύμου και δημοτικότητα, καθώς και η αναγνώριση)
3. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένη πριν την αναγνώριση (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο θα αποκτήσει τη δημοτικότητα του πατέρα)
4. Πιστοποιητικό Γέννησης από τα μητρώα αρρένων στο οποίο θα αναφέρεται η απόφαση της νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων (για αγόρι)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης
6. Απόφαση της Νομαρχίας για τον καθορισμό της ιθαγένειας (αν το αναγνωριζόμενο τέκνο είναι φυσικό τέκνο αλλοδαπής)
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση της υιοθετηθείσας ή αν είναι ανήλικη του γονέα
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με όλες τις μεταβολές.
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τα Δημοτολόγια που ήταν γραμμένη έως πριν την υιοθεσία
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως από τα μητρώα αρρένων (πρόκειται για αγόρι) στο οποίο να αναφέρεται η απόφαση Νομαρχίας βάσει της οποίας έγινε η αλλαγή στοιχείων.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
7. Σε περίπτωση που το υιοθετημένο τέκνο είναι φυσικό τέκνο αλλοδαπής, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση Νομαρχίας για τον καθορισμό της ιθαγένειάς του.
Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Διαγραφή Ανύπαρκτων από τα Μητρώα Αρρένων
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό ανυπαρξίας από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας από τα μητρώα Αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί το ανύπαρκτο πρόσωπο
3. Πρόταση του Δ/ντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου
Δικαιολογητικά

1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας γι αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα
2. Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια.
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120/ 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας από τα μητρώα Αρρένων των οποίων πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος 
4. Σύμφωνη Πρόταση του Δ/ντή του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου 
5. Υπεύθυνη Δήλωση
Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (που έχει συνταχθεί μέσα σε 90 μέρες από της γεννήσεως)
4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της σελίδας από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και χρονολογία γεννήσεως
5. Αρνητική Βεβαίωση (αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να εκδοθεί)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του πατέρα της ενδιαφερόμενης με όλα τα αδέρφια της και την ημερομηνία γεννήσεώς τους)
7. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου (από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο)
Αν η ενδιαφερόμενη γράφτηκε με πιστοποιητικό από άλλο δήμο, τότε πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εκεί δήμο με ποιο δικαιολογητικό έχει γίνει η εγγραφή της
Διόρθωση Κύριου Ονόματος
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης.
3. Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (για άντρα).
4. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση(αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Επιτρόπου ή Αναδόχου για το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση (αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης)
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης, του ίδιου του ενδιαφερόμενου (στην Υ.Δ. δηλώνεται το όνομα του ενδιαφερόμενου).
Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο με όλες τις μεταβολές
3. Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για άνδρα)
'Εγγραφή αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
 Τηλέφωνο: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Απόφαση Νομαρχίας περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως μεταφρασμένη επίσημα στην Ελληνική γλώσσα
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου όταν είναι έγγαμος
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για έγγαμη γυναίκα
6. Πράξη καθορισμού ηλικίας για τις γυναίκες
- Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στο εξωτερικό, η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή.
- Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα γίνεται στο Δήμο της εγγραφής της με την προσκόμιση του διαβατηρίου της και της άδειας παραμονής της, αν υπάρχει.
Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων (Με ένδειξη ότι δεν υπάρχει εγγραφή στα δημοτολόγια)
3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου γονέων
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων από το δήμο εγγραφής τους
6. Βεβαίωση για τη διετή διαμονή στα όρια του δήμου
Εγγραφή ομογενών ποντιακής καταγωγής από ΕΣΣΔ
Τηλέφωνο: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Απόφαση Νομαρχίας Ξάνθης
3. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86
5. Φωτοτυπία διαβατηρίου
6. Πιστοποιητικό γεννήσεως
- Η σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης και γάμου είναι υποχρεωτική και γίνεται στο ληξιαρχείο.
- Στην Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλο Δήμο της Ελλάδας και αν είναι αλλοδαπός ή όχι ο σύζυγος
Εγγραφή στα Δημοτολόγια
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Μέχρι 90 μέρες από τη γέννηση)
4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Αν είναι άγαμος, των γονέων)
5. Βεβαίωση δήμου για μη εγγραφή σε δημοτολόγια (Όταν ζητείται εγγραφή στο δήμο τόπου μόνιμης κατοικίας)
6. Για άντρα, πιστοποιητικό εγγραφής μητρώο αρρένων
7. Για άγαμη γυναίκα, πιστοποιητικό αρρένων του πατέρα
8. Για έγγαμη γυναίκα, πιστοποιητικό. αρρένων του συζύγου
Εγγραφή στα μητρώα με γάμο χ.ο. όταν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς του έχουν δημοτολόγιο στον οικείο δήμο και τα μητρώα
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. 2 Φωτογραφίες, αν ο αδήλωτος είναι άνω των 14 ετών
4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, με καταχωρημένη την δημοτικότητα των γονέων
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων
6. Αντίγραφο οικογενειακής μερίδας
7. Πιστοποιητικό εγγραφής μητρώου του πατέρα
8. Αρνητική βεβαίωση περί μη εγγραφής μητρώου για το γιο.
- Όταν η ενδιαφερόμενη βρίσκεται στο εξωτερικό η πράξη καθορισμού ηλικίας εκδίδεται από την προξενική αρχή.
- Όταν βρίσκεται στην Ελλάδα γίνεται στο Δήμο της εγγραφής της με την προσκόμιση του διαβατηρίου της και της άδειας παραμονής της αν υπάρχει.
Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα μητρώα αρρένων
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού
3. Εξουσιοδότηση εάν η αίτηση υποβληθεί από τρίτο πρόσωπο
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου
4. Στην υπεύθυνη δήλωση της παρούσας αίτησης να περιλαμβάνεται το κείμενο που βρίσκεται στις παρατηρήσεις
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου (με την λύση στο περιθώριο) για διαζευγμένους
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Βεβαίωση για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου
4. Στην υπεύθυνη δήλωση της παρούσας αίτησης να περιλαμβάνεται το κείμενο που βρίσκεται στις παρατηρήσεις
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου (με την λύση στο περιθώριο) για τους διαζευγμένους
Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής των
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50120 / 50121
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως για μεταδημότευση (και των δύο συζύγων από το δήμο εγγραφής τους)
3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
4. Βεβαίωση Αστυνομικού Τμήματος για τη διετή κατοικία στα όρια του δήμου Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεως καθώς και Πιστοποιητικά από τα μητρώα αρρένων (για τα άρρενα τέκνα)
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων του συζύγου ή αρνητική Βεβαίωση από το δήμο εγγραφής (όταν ο σύζυγος γράφεται στο δημοτολόγιο από το μητρώο του δήμου ή με πιστοποιητικό από το μητρώο άλλου δήμου)
6. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (Όταν ο σύζυγος γράφεται στο δημοτολόγιο από το μητρώο του δήμου ή με πιστοποιητικό από το μητρώο άλλου δήμου)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά:
μόνο Αίτηση του ενδιαφερόμενου
Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. 2 φωτογραφίες
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι είναι άγαμος
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας μονίμων κατοίκων εξωτερικού
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού
2. Ένορκη βεβαίωση
- Η ένορκη βεβαίωση χρειάζεται για να γίνει παραβολή του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τα στοιχεία που υπάρχουν στα μητρώα του Δήμου.
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
2. Μια φωτογραφία
- Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς του.
Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου)
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής.
2. Πιστοποιητικό από τα δημοτολόγια του Δήμου ή της κοινότητας που είναι γραμμένος με αύξοντα αριθμό Δημοτολογίου και αύξοντα αριθμό εγγραφής.
- Εάν είναι αρχική εγγραφή του, αριθμό και τον τόμο της Ληξιαρχικής Πράξης με την οποία γράφτηκε στα μητρώα.
- Εάν είναι γραμμένος πρόσθετα, τον αριθμό της απόφασης της Νομαρχίας με την οποία γράφτηκε
Προσθήκη κυρίου ονόματος
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ. Ε. Π.) 
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης.
3. Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων με όλες τις μεταβολές (για άντρα).
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5. Επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα μητρώα Αρρένων
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121/ 50120
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ. Ε. Π.)
2. Αστυνομική Ταυτότητα
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Μητρώων Δημοτολογίου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
Δήλωση Βάπτισης
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση Ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου
3. Αστυνομική Ταυτότητα
- Δικαίωμα να δηλώσουν τη βάφτιση έχουν οι γονείς, ο ανάδοχος, και οι συγγενείς εξ'' αίματος μέχρι τρίτου βαθμού 
- Η δήλωση της βάφτισης πρέπει να γίνει σε διάστημα 90 ημερών από την ημέρα τέλεσης της βάφτισης. 
- Αν η δήλωση γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την παρέλευση των 90 ημερών , επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο των 4,40 ¤. Μετά τη χρονική αυτή προθεσμία (90 ημερών + 3 μηνών) υπάρχει «πρόστιμο» 13,5 ευρώ.
Δήλωση Γάμου
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
3. Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη
4. Για πολιτικό γάμο , δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου.
5. Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
- Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
- Αν η δήλωση γίνει μέσα σε 3 μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 ¤, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες + 3 μήνες) υπάρχει πρόστιμο 13,5 ευρώ.
Δήλωση Γέννησης
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο / άδεια παραμονής
3. Πιστοποιητικό γιατρού / μαίας / μαιευτήρας
4. Υπεύθυνη Δήλωση (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του προαναφερθέντος πιστοποιητικού)
Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι ο πατέρας του παιδιού, ο γιατρός, η μαία ή μαιευτήρας, κάθε πρόσωπο που βρισκόταν στο τοκετό. Αν ο τοκετός έγινε σε νοσοκομείο, κλινική, φυλακή, ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για δήλωση είναι ο διευθυντής του ιδρύματος.
- Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 10 ημερών από τον τοκετό, αλλιώς επιβάλλεται το ποσό των 4,40 ¤ αν γίνει μέσα σε 3 μήνες + 10 μέρες από τον τοκετό και «πρόστιμο» 13,5 ευρώ αν γίνει αργότερα.
Δήλωση Διαζυγίου
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Διαζευκτήριο
3. Απόφαση Δικαστηρίου επικυρωμένη
4. Δήλωση παραίτησης από ένδικα μέσα (αν πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο) ή Έκθεση Επίδοσης (αν το διαζύγιο δεν είναι συναινετικό)
5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου
6. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Δήλωση Θανάτου
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Ληξιαρχείου, τηλ: 25423 50121 / 50120
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Βεβαίωση του γιατρού ή του νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού
4. Γραπτή πιστοποίηση της οικείας αστυνομικής αρχής (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης)
- Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.
- Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υποχρέωση για τη δήλωση ο διευθυντής (με έγγραφη δήλωση).
- Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.
- Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
- Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.
 
Άδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ)
Τηλέφωνο: 25423 50125
Δικαιολογητικά
1. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου(μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα Ελληνικά)
3. Αγγελία γάμου ,δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο).Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα θα αναγράφονται στα Ελληνικά.
4.Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής, η οποία ανεξαρτήτως εκδόσεως της λήγει την 31-12-1998(άρθρο 4 παράγραφος 3 και άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 4 του Π.Δ. 358/97 Φ. Ε. Κ 240/97 Τ. Α)
 
Άδεια Πολιτικού Γάμου ( ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ )
Τηλέφωνο: 25423 50125
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
3. Υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι:
Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α. Κ.
Ο μελλόνυμφος είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων) και αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λπ.
4.Για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, χρειάζεται δικαστική απόφαση.
5.Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
6.Ημερήσια Αθηναϊκή Εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
7.Παράβολο των 15 ευρώ πράσινο (ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ) από δημόσιο τομέα.
 
Άδεια πολιτικού γάμου για Έλληνες του εξωτερικού
 Τηλέφωνο: 25423 50125
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86
3. Αστυνομική ταυτότητα
4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον συντρέχει λόγος).
5.Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μια ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο – τα ονόματα στην εφημερίδα να είναι με ελληνικά γράμματα)
6.Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο του Ελληνικού Προξενείου.
 
 Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν:
 1.Πιστοποιητικό ελευθερίας
 2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 3.Αίτηση
 4.Εφημερίδα
 
Ανανέωση άδειας παραμονής
Τηλέφωνο: 25423 50125
Δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Προσοχή: Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου, εφόσον υπάρχει πλέον άδεια παραμονής.
2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
3. Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του νόμου αυτού, το οποίο θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας εργασίας του που έχει χορηγηθεί από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
6. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη νοσηλείας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις
7. Πιστοποιητικό υγείας που θα εκδίδεται από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Τα έξοδα βαρύνουν τον αλλοδαπό
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν το εισόδημά του δε δικαιολογεί την φορολόγησή του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα το αναφέρει.
9. Απλή δήλωση του αλλοδαπού (όχι υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86), στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου αυτού.
- (Άρθρο 22) Προκειμένου ο αλλοδαπός, που παρέχει εξαρτημένη εργασία, να ανανεώσει την άδεια παραμονής του στη χώρα μας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του, τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας παραμονής του. Η προθεσμία αυτή είναι ενδεικτική, δηλαδή, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν ο αλλοδαπός υποβάλει αίτηση ανανέωσης και αργότερα από τους δύο μήνες, αλλά πάντως πριν τη λήξη της άδειας παραμονής του.
Θεώρηση εισόδου ( VISA )
Τηλέφωνο: 25423 50125
Δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής του. Η άδεια παραμονής είναι δυνατόν να έχει εκδοθεί από άλλη Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Εφόσον συμβαίνει κάτι τέτοιο, η άδεια αυτή γίνεται δεκτή διότι αποτελεί διοικητική πράξη.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους. Εάν το εισόδημά του δεν δικαιολογεί την φορολόγησή του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα το αναφέρει.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής του από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει την επικύρωση και την μετάφραση στα ελληνικά.
4. Απλή δήλωση του αλλοδαπού (όχι υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86), ότι τα μέλη της οικογένειας του θα κατοικήσουν μαζί του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ.4 του νόμου αυτού.
5. Απλή δήλωση του αλλοδαπού (όχι υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86), στην οποία να αναφέρεται η διεύθυνση κατοικίας του. Εάν η δήλωση είναι αναληθής τότε επισύρονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 παρ.4 του νόμου αυτού.
Προσοχή: Τα δικαιολογητικά , πλην του διαβατηρίου, κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή.
- Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου σε μέλη της οικογένειας του αλλοδαπού είναι: στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι διαθέτει μόνιμους πόρους για την διαβίωση του ίδιου και των μελών της οικογένειας του. Τα μέλη της οικογένειας του θα συντηρούνται από τον ίδιο.
- Κατάλληλο κατάλυμα ώστε να διαμένουν μαζί τα μέλη της οικογένειάς του.
- Ασφάλιση για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός.
- Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθουν και να εγκατασταθούν στη χώρα μέλη της οικογένειας του πρέπει να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισόδου στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του.
Χορήγηση άδειας παραμονής
Τηλέφωνο: 25423 50125
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου του στη χώρα (βίζα) για οικογενειακή συνένωση. Προσοχή: η θεώρηση εισόδου πρέπει να είναι για λόγους οικογενειακής συνένωσης .
3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4. Παράβολο, το οποίο θα προμηθεύονται από το Δημόσιο Ταμείο
5. Πιστοποιητικό υγείας που θα εκδίδεται από ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π. Ο. Υ), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Προσοχή τα έξοδα βαρύνουν τον αλλοδαπό.
(άρθρο 29) Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια παραμονής για οικογενειακή συνένωση απαιτείται:
- Το μέλος της οικογένειας που έχει έρθει με θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του.
- Για τα ανήλικα η αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής υποβάλλεται από αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα.
- Ο Δήμος ή η Κοινότητα αφού εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών διαβιβάζει υπηρεσιακά ολόκληρο τον φάκελο στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειάς του.
Αυθαίρετα και επικίνδυνες κατασκευές
Τηλ: 25423 50113
Δικαιολογητικά:
- Σχετική αίτηση
- Ο πολίτης αν κρίνει ότι υπάρχει επικινδυνότητα στην οικοδομή του από άποψης στατικής και δομικής, πυρός, υγιεινής, κυκλοφορίας σε χώρους συναθροίσεως κοινού μπορεί με μια αίτηση να ζητήσει να γίνει αυτοψία στην οικοδομή του από την υπηρεσία.
- Η αυτοψία διενεργείται από την υπηρεσία ύστερα από υποβολή σε αυτήν αιτήσεως του πολίτη.
 
Βεβαίωση Αρτιότητας και Οικοδομησιμότητας οικοπέδου
Τηλέφωνα: 25423 50113
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα στοιχεία του οικοπέδου και το σκοπό χρήσης
2. Τρία πρόσφατα τοπογραφικά διαγράμματα (με υπογραφή και σφραγίδα πρωτότυπη σε κλ. 1: 200 στο οποίο να αναγράφεται:
3. Το εμβαδόν και οι διαστάσεις του αναφερομένου οικοπέδου
4. Αν οι όμορες ιδιοκτησίες (με κλειστά τα όρια τους) είναι άρτιες και οικοδομήσιμες
5. Δήλωση του ν. 651/ 77
6. Συμβόλαια (μετά διαγραμμάτων αν υπάρχουν επικυρωμένα προς τις τυχόν παρεκκλίσεις, κλπ.) μετεγγραμμένα,  τίτλους ιδιοκτησίας επικυρωμένους και πιστοποιητικό μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο.
7. Πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης, πληρωμή 14,67¤ στο Ταμείο του Δήμου Σταυρούπολης
8. Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού ΦΕΜ, ΤΣΜΕΔΕ και αναλυτικό υπολογισμό αμοιβής.
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλέφωνα: 25423 50111
Δικαιολογητικά:
1. Τελευταία απόδειξη της Δ.Ε.Η. πριν τη διακοπή ή βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ. μ. και με ποιο τιμολόγιο.
2. Α. Φ. Μ. και ταυτότητα του αιτούντος για την επανασύνδεση
3. Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα αναλογιών ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού.
4. Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
Νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλέφωνα: 25423 50111
Δικαιολογητικά:
1. Αριθμό νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Α. Φ. Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την παροχή.
3. Άδεια οικοδομής.
4. Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα αναλογιών ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού.
5. Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
- Εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά -πέραν της τετραετίας- χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων Ι.Κ.Α. για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία.
Τροποποίηση τετραγωνικών μέτρων
Τηλέφωνα: 25423 50111
Δικαιολογητικά:
1. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος Δ.Ε.Η.
2. Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακας αναλογιών ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού.
3. Α. Φ. Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την τροποποίηση, που πρέπει να είναι αυτός στον οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ή ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής.
- Σε περίπτωση αύξησης των τα .μ. στα χρεωμένα στους λογαριασμούς, απαιτείται τακτοποίηση της οφειλής.

  
 
  Η Περιοχή
Προς τον Προφήτη Ηλία
  Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες
  Χάρτες
Χάρτες
  Σύνδεσμοι
 
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης